Witwaswetgeving

Wanneer de advocaten van Peak Legal de cliënt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerend goed of bedrijven; het beheren van diens geld, waardepapieren of andere activa; de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen; het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen; de oprichting, de exploitatie of het beheer van fiducieën of trusts, vennootschappen, stichtingen of soortgelijke structuren; of wanneer zij optreden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed; zijn zij verplicht de wetgeving (Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten) en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering (Codex Deontologie voor advocaten 25.6.2014) strikt na te leven.

Indien de opdracht die de cliënt toevertrouwt aan (één van de) advocaten van Peak Legal onder het toepassingsgebied van de witwaswet valt, is de behandelende advocaat ertoe gehouden de cliënt te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen, te verifiëren en te bewaren (in essentie betreft het kopie van identiteitskaart / uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen). Indien hij daartoe verplicht wordt door de voormelde wet zal ook de herkomst van gelden of vermogensbestanddelen moeten worden nagegaan.
Deze “informatie- en waakzaamheidsverplichting” geldt niet enkel tav van cliënten – natuurlijke en rechtspersonen –, maar eveneens t.a.v. hun lasthebbers (bijvoorbeeld de bestuurders van vennootschappen) en de uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen.

Ook tijdens de duur van de cliëntenrelatie zijn de advocaten van Peak Legal onderworpen aan een waakzaamheidsplicht en moeten zij desgevallend bijkomende informatie inwinnen.

Het is de advocaten van Peak Legal bij wet verboden om een zakelijke relatie aan te gaan met een cliënt wanneer deze de gevraagde informatie niet binnen de twee weken na de eerste vraag daartoe overmaakt .

Indien de advocaten van Peak Legal tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, zijn zij ertoe gehouden om de stafhouder van de Gentse balie daarvan op de hoogte te brengen, behalve wanneer deze werkzaamheden kaderen in het bepalen van de rechtspositie van de cliënt of in de verdediging of vertegenwoordiging van de cliënt in het kader van een rechtsgeding. De stafhouder beslist vervolgens of hij de ontvangen informatie al dan niet meldt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

U kan de deontologische verplichtingen opgelegd door de Codex Deontologie voor advocaten van 25.6.2014, met daarin de regels inzake witwaswetgeving (Afdeling III.1.2. – Witwaspreventie) terugvinden via de website.

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience en ligne.

En savoir plus